20 Παραδείγματα και Ιδέες για Φωτογραμμάτα (20 Examples and ideas for photograms)

20 Παραδείγματα και  Ιδέες για  Φωτογραμμάτα II  (20 Examples and ideas for photograms)