Παραδείγματα και Ιδέες για Φωτογραμμάτα (examples and ideas for photograms)
Παραδείγματα και Ιδέες για Φωτογραμμάτα.
Examples and ideas for photograms.